viernes, 29 de mayo de 2020

Novas instrucións complementarias para o terceiro trimestre

viernes, 15 de mayo de 2020

Máis ca nunca, EN GALEGO !!

lunes, 4 de mayo de 2020

Non avanzamos materia neste terceiro trimestre

ESTE TERCEIRO TRIMESTRE NON AVANZAMOS

As instrucións do 27 de abril pasado, da consellaría de educación, din moi claramente nas directrices xerais, as que se lle aplican a todos os centros docentes galegos, no parágrafo 6.2 que “durante o terceiro trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que resulten necesarias para todo ou parte do alumnado”.
Hai que recoñecerlle á consellaría que, logo de semanas de incerteza, desta volta aclarou totalmente un dos problemas serios que temos neste último trimestre do curso do COVID-19; porque se co texto anterior non abondara, aínda repite despois, no parágrafo 7.3 cando fala de avaliación que “A avaliación final… realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como as actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado”.
Polo tanto quedan contestadas dúas preguntas que se repiten constantemente entre as familias galegas:
Pódese avanzar materia no terceiro trimestre ? NON, non se pode.
Pódese facer depender, en calquera medida, a cualificación final do curso de traballos, ou exames, realizados sobre materias non traballadas nas aulas ? NON, non se pode.
Haberá quen diga que hai alumnado que está en disposición de avanzar sen problemas, a quen mesmo se lle pode facer aproveitar o tempo dun xeito “útil”, se é que avanzar en contidos é precisamente a utilidade que cómpre nestes momentos. Pero é así realmente ?, onde está a aula na que todas as persoas que a compoñan vaian á par, estean todas conectadas coas mesmas facilidades, teñan a mesma disposición de ánimo, o mesmo tempo libre, as mesmas gañas, a mesma velocidade ?, onde está a aula que non teña alumnado con necesidades especiais, que non sexa diversa?, onde está a aula na que se podería avanzar sen que ninguén de entre o seu alumnado quedara atrás ?. Esa aula non existe, agás de que se faga un peneirado previo á entrada, agás de que se seleccionara ao alumnado que ía pasar pola porta; pero ese precisamente é o orgullo do Ensino Público, que nós non seleccionamos, porque non cremos na selección das persoas, nin queremos permitila.
Pero, por que é fundamental  non avanzar ?, pois porque é moi importante, máis importante que nunca, non deixar a ninguén atrás; se avanzamos á velocidade dun grupo, outro grupo quedará retrasado, se dedicamos o tempo a novas materias, estamos privando aos que máis o precisan do seu dereito ao reforzo do que non teñen ben consolidado; se este ano dámos pasos en falso, sen que todo o alumnado vaia á par, o curso próximo agrandaremos a diferenza, e os que van atrás ficarán con algo máis de distancia.
Nunca se viu tanto como neste momento o custoso socialmente que é ter unha sociedade a varias velocidades. Se tiveramos investido en termos un País conectado, agora non habería fenda dixital. Se tiveramos asumido a obriga constitucional de termos unha educación obrigatoria gratuíta, que asumira para todas o custe de todos os medios necesarios, agora non teriamos mocidade sen medios tecnolóxicos. Se aceptaramos a imperiosa necesidade da modernidade, agora non teriamos profesorado, nin alumnado, sen a formación precisa para vivirmos no século no que vivimos. Se tiveramos asumido que nenos e nenas confinados nas súas casas hainos sempre, cada un deles o tempo que lles compra, poderiamos ter artellado un sistema de atención que agora podería ser utilizado.
Pero hai máis, e mesmo máis importante: se tiveramos feito o traballo inaprazábel de atención á diversidade que a nosa propia dignidade debería esixirnos, agora mesmo non estariamos onde estamos; teriamos desenvolvido un nivel de atención, de compromiso, de adaptabilidade, que impediría o falso dilema do avance dalgunhas a custa do atraso doutras; teriamos material adaptado, profesionais formados na atención, colaboración e contacto permanente coas familias para atender ás necesidades especiais, teriamos unha estrutura que incluíra definitivamente a todo o alumnado e aproveitariámonos diso.
Porque cando unha sociedade non é quen de avanzar á vez, chega a onde nós chegamos desta volta: ao abandono de moitas máis persoas das que pensabamos; ou é que alguén pensa que neste momento hai unha maioría de rapazas e rapaces correctamente atendidas, académica e afectivamente, por parte do sistema educativo?. E non falamos do profesorado, que fai o que pode cos vimbios dos que dispón, nin das familias, que non dámos feito nin o que estamos facendo, nin sequera do propio alumnado, que aborda como pode esta situación; falamos de quen debería responsabilizarse do que está pasando que é quen ten a competencia para corrixilo e melloralo.
Mais isto é o que está a pasar, o que xa se vía vir, aínda que non nesta enorme proporción; pero o peor pode ser o futuro se non aprendemos, se non tiramos conclusións rápidas, se non mudamos o modelo erróneo que estamos a preservar. Porque o problema non é volver á normalidade, o problema é que a normalidade que tiñamos foi a que nos conduciu a isto, e temos que rexeitala. 
O curso que ven, o 2020-2021 temos que comezar onde o deixamos, no 13 de marzo de 2020, sen dar nada por sabido nin por aprendido; teremos que adaptar currículos, axustar tempos, acompasar contidos, atraer a todo o mundo; tomalo como un novo comezo e facelo mellor. Pero non coas ferramentas que temos hoxe. Temos que ter aulas con menos nenas e nenos, con rateos menores porque iso permite máis atención; temos que ter profesorado de apoio que colabore co titular, porque iso permite avanzar máis a todas á vez; temos que ter un proxecto de modernización da escola pública, polo que camiñemos obrigatoriamente todas as persoas que somos comunidade educativa. 
Pero tamén precisamos avanzar nos medios materiais para o uso do alumnado, para que ninguén careza deles, e para que cheguen a todas da mesma maneira, fornecidos pola administración educativa, por suposto, non pola vía das bolsas ou as subvencións, senón pola vía da entrega universal a todo o alumnado, en condicións de igualdade e sen ter que facer absurdas solicitudes, que só son declaracións de necesidade que ninguén precisa coñecer na escola.
E novos edificios, e novas tecnoloxías nas aulas, e novos currículos que introduzan a actualidade nos centros escolares; e novos diálogos e novas presenzas, as de todas á vez nun proxecto común.
Por iso non podemos avanzar agora, porque temos que coller forzas para iniciar unha nova andaina, forzas para esixir de quen ten que facelo, un novo Ensino Público, no que isto que hoxe ocorre non sexa posíbel.


domingo, 3 de mayo de 2020

Clases on line: resultado da enquisa

Despois do peche de centros educativos o pasado 13 de marzo, a Confederación de ANPAS Galegas quixo saber como se estaban a desenvolver as clases virtuais nestes días de confinamento. Por iso realizou unha enquisa entre as familias galegas, para ter información de primeira man sobre a realidade escolar que se está a vivir nos nosos fogares. Os datos recolléronse entre o 28 de marzo e o 11 de abril. Os resultados distan moito dos que nos indican os datos oficiais. Trátase dunha enquisa voluntaria e realizada nestas circunstancias excepcionais, polo que estes datos son orientativos, pero deben ser tidos en conta.
O 64%  das respostas corresponden á etapa de Educación Infantil e Primaria,  e o 26% a Educación secundaria, das que o 15% son de Bacharelato.
O 84% dos enquisados están recibindo as tarefas online,  pero o 7% ten que acceder a través de teléfono móbil por non contar con dispositivos e un 9% non conta con conexión a internet. Ademais algo máis da metade indican que o sistema online está a funcionar ben ou que pode ser mellorable fronte a un 9% que indica que non está a funcionar.
En canto a cantidade de tarefas que está enviando o profesorado, mais da metade das familias coinciden en que son similares as que tiñan no día a día (65%) mentres que un 30% sinalan que se están enviando máis das habituais e un 5% que non están enviando tarefas de ningún tipo. Gran parte do profesorado non se está dando materia nova, mentres que un tercio das familias indican que se está avanzando en algunha materia e menos do 20% que se está a facer en  todas. 
A metade do profesorado está en contacto co alumnado, un 30 % só enviaron tarefas e  e o 20% envía tarefas e o alumno as reenvía pero non hai outro tipo de contacto.  
Un 20% das enquisas recollidas corresponden a alumnado con NEAE. As súas familias sinalan que o 60% están e facer o mesmo tipo de tarefas co resto dos compañeiros, sen que exista ningún tipo de adaptación específica. O 57% deles non reciben ningún tipo de acompañamento por parte do profesorado.
A enquisa tamén nos permitiu achegarnos á situación escolar durante o confinamento a través das observacións aportadas polas familias. Estas sinalan en moitos casos a falta de información, o emprego dunha gran diversidade de plataformas online, e subliñan as dificultades de conexión, e o esforzo do profesorado.
E en síntese, o estudio permítenos  ter unha fotografía aproximada do que está a ocorrer:  familias sen acceso a internet ou con dificultades de conexión, ferramentas dixitais en moitos casos pouco ou nada familiares para os menores que, acompañados maioritariamente polo seu profesorado, desenvolven tarefas escolares con un ritmo similar ao que viñan tendo. Un profesorado que está facendo esforzos para adaptarse a este novo escenario, sen medios e directrices por parte de administración educativa, nunha situación á que a falta de información, de formación e de recursos engaden aínda maior complexidade. 

miércoles, 29 de abril de 2020

Resumo instrucións Consellería Educación do 27 de abril

Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.
Modifícase o marco normativo que rexe o desenvolvemento do curso 2019/20 e flexibiliza os criterios de promoción e titulación nas diferentes etapas educativas, quedando sen efecto o criterio do número de materias non superadas.
DIRECTRICES XERAIS
 • Todas as persoas responsables das tarefas educativas teñen que apoiar os estudantes e as súas familias, os docentes e todos os membros da comunidade educativa, polo que todas as decisións estarán suxeitas ás recomendacións sanitarias.
 • As actividades lectivas non se estenderán máis alá do 19 de xuño de 2019
 • As sesións de avaliación final de segundo curso de bacharelato deberán realizarse antes do día 9 de xuño de 2020 na convocatoria ordinaria, e na primeira semana do mes de setembro na convocatoria extraordinaria.
OS CENTROS EDUCATIVOS
 • Prestarán especial atención a identificar ao alumnado desconectado por diversas circunstancias ou non localizable, preparando plans especiais de reforzo.
 • Esforzaranse en identificar ao alumnado que carece de medios de conexión dixital, e arbitrarán as medidas necesarias para atendelo.
 • Intensificarán a posta a disposición do alumnado dos recursos tecnolóxicos e doutro tipo que necesiten para o desenvolvemento das súas actividades.
 • Adaptarán o modelo de titorías á nova situación, especialmente para o alumnado de 4º de ESO, 2º de FP Básica, 2º de Bacharelato e 2º de FP de grao medio.
 • Organizarán os seus recursos para a atención axeitada do alumnado con necesidades educativas especiais (NEE) por medio da adaptación dos instrumentos, tempos e apoios que aseguren unha adecuada atención e avaliación.  E con especial coidado do alumnado con necesidade específica de apoio educativo (NEAE).
 • Os centros e profesorado revisarán os currículos e as programacións didácticas para centrar o terceiro trimestre nas aprendizaxes imprescindíbeis,  coidando de non penalizar nin sobrecargar de tarefas ao alumnado.
 • Durante o 3º trimestre desenvolverán actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación de APRENDIZAXES ANTERIORES que resulten necesarias para todo ou parte do seu alumnado. 
 • Promoverase o traballo colaborativo entre os equipos docentes.
 • Para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes nos dous primeiros trimestres proporánselle actividades que lles axuden a adquirilas e superar a materia.
 • Flexibilizarán e adaptarán os currículos e programacións para axudar en todo o posible a que o alumnado de cursos que conducen a unha titulación de final de etapa poida alcanzala.
ADAPTACION DAS PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS
 • Os departamentos didácticos, os equipos de ciclo e os equipos docentes de cada curso, baixo a coordinación e dirección da respectiva xefatura de departamento, coordinación de ciclo ou do titor ou titora de curso, adaptarán a programación didáctica identificando as aprendizaxes e competencias imprescindibles para o deseño de actividades de recuperación, repaso e reforzo,. Deberán detallar os criterios de avaliación e cualificación e establecer as datas e procedementos para a avaliación das materias pendentes.
 • Este documento de adaptación das programacións didácticas será remitido polos responsables da súa elaboración á dirección do centro antes do día 12 de maio de 2020 para o seu traslado á inspección educativa.  A dirección encargarase de publicalo na páxina web do centro nun lugar accesible a disposición de toda a comunidade educativa e de garantir a súa publicidade.  Así mesmo, o profesorado informará ao alumnado da súa área, materia, ámbito ou módulo.
AVALIACIÓN, PROMOCIÓN E TITULACIÓN
 • A avaliación e cualificación realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres; xunto coas actividades de reforzo, recuperación e ampliación de aprendizaxes anteriores, sempre e cando estas beneficien ao alumnado.
 • Prestarase atención á avaliación do alumnado con materias pendentes.  En caso de non dispor de información obxectiva para avalialo, poderá ser convocado a unha proba telemática ou á  realización de traballos ou actividades que permitan unha avaliación obxectiva .
 • A avaliación será continua con carácter diagnóstico, formativo, de medidas de recuperación, de reforzo e de identificación de contidos en todas as etapas, ciclos e ensinanzas, co obxectivo de permitir o avance de todo o alumnado.
 • Emitirase un informe individual onde se valore os avances realizados e/ou os déficit que puidesen producirse en cada un dos alumnos e das alumnas con  obxecto de planificar as medidas de recuperación que sexan necesarias e programar o próximo curso.
 • A promoción de curso será a norma xeral en todas as etapas considerándose a repetición de curso una medida moi excepcional.  En caso de haber materias pendentes deberá estar solidamente argumentada e acompañada dun plan preciso de recuperación para cada alumno ou alumna.
 • Os centros educativos revisarán e flexibilizarán os criterios de titulación en todas as etapas educativas.
LIÑAS XERAIS PARA A PREPARACIÓN DO CURSO 2020-21
 • Os centros e o profesorado organizarán plans de recuperación e adaptación do currículo e das actividades educativas para o curso 2020-2021, co obxecto de permitir o avance de todo o alumnado e especialmente dos máis atrasados.  Estarán baseados nos informes individualizados que se emitan ao final do presente curso e nas eventuais avaliacións iniciais que puidesen realizarse.
 • A programación do curso 2020-2021 deberá adaptarse a estas circunstancias, e deberán adoptarse as medidas necesarias de atención á diversidade.
 • Autorízase, de xeito xeral, a ampliación nun ano do límite de permanencia.
A XEITO DE RESUMO:
 • O terceiro trimestre deste curso 2019-2020 dedicarase a RECUPERAR, REPASAR, REFORZAR E AFONDAR NAS APRENDIZAXES XA TRABALLADAS nos dous primeiros trimestres do curso.
 • Flexibilizaranse e adaptaranse os criterios de avaliación en cada curso.
 • Avaliarase sobre as avaliacións anteriores, valorando as actividades desenvolvidas durante a fase de confinamento, SEMPRE QUE SEXAN favorecedoras para o alumnado.
 • Flexibilizarase a promoción de curso, sen ter en conta o número de materias pendentes: a repetición será unha medida excepcional.
 • Adaptaranse as programacións didácticas do próximo curso 2020-2021 para incorporar os obxectivos, contidos e aprendizaxes que, polas circunstancias especiais do terceiro trimestre, non fosen abordadas.Preme aquí se queres ver as instrucións completas.


Prorrogación da vixencia dos libros de texto.

Estimada Conselleira de Educación, Universidade e Formación profesional
Dende a Confederación ANPAS Galegas, en representación das familias dos centros escolares públicos galegos, tendo en conta esta situación excepcional e extraordinaria provocada polo crise do COVID-19, e ante a previsión de que se propoña o cambio dos libros de texto de 3º e 5º de Educación Primaria do curso 2020-21,  quixeramos facer as seguintes consideracións:
 1. A adquisición de Libros de Texto suporía un gasto difícil de asumir por parte das familias galegas, mais aínda cando moitas familias viron como empeoraba a súa situación económica de forma repentina neste estado de alarma.
 2. O próximo curso 2020-21, tendo en conta que está previsto adaptar os currículo para poder compensar a situación excepcional na que se está a desenvolver este trimestre, os novos libros de texto non se adaptarían ás modificacións provisionais que se fagan..
 3. A previsión da aprobación dunha nova Lei Educativa por parte do Goberno do Estado, podería implicar a actualización, novamente no inmediato, dos libros de texto.
 4. A administración educativa tería tamén que facer un importante investimento na adquisición de novos libros que substituirán aos que agora posúen os “fondos solidarios” que xestiona a consellaría de educación. Investimento que, como indicamos no punto anterior, probablemente habería que repetir nun próximo futuro.
En consecuencia, e tras o exposto anteriormente,
SOLICITAMOS:
Que se prorrogue, a vixencia dos actuais libros de texto en todo o sistema educativo pre-universitario galego, cando menos ata a normalización da situación curricular e normativa.
Utilizar esta circunstancia para recuperar o sistema de préstamo universal de libros de texto, no que se debe incluír todo o material adaptado preciso para o alumnado de necesidades específicas de apoio educativo, para garantir o dereito ao Ensino obrigatorio gratuíto que establece o artigo 27 da nosa Constitución. Esta sería, sen dúbida, unha excelente maneira de aproveitar o actual contexto económico para traballar por un sistema educativo onde prevalezan os criterios de equidade e igualdade para o noso alumnado, e tamén de apoio institucional ás familias galegas.

Resposta de ANPAS Galegas á Consellería sobre a xestión do terceiro trimestre deste curso escolar

Dende a Confederación de ANPAS GALEGAS demandamos unha vez máis que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional defina claramente os criterios que se van tomar para o desenvolvemento deste último trimestre do curso académico  xa que ten competencia plena na materia, nas seguintes cuestións, que non aparecen resoltas nas “Orientacións provisionais do 17 de abril para o desenvolvemento  do terceiro trimestre do curso 2019/20”:
 • Vaise avanzar nos contidos neste trimestre, si ou non?
 • Como se vai estruturar á recuperación das materias suspensas na primeira e na segunda avaliación?
 • Como van recuperar os alumnos que non poidan ou non queiran conectarse?
 • Como van facer para identificar ao alumnado desconectado por diversas causas?
 • Como van facer o seu seguimento para poder repasar, reforzar e recuperar no caso de que o necesiten?
 • Como se concretan as especificidades de fin de etapa?
 • Cal vai ser a diferenza entre as actuacións dos equipos de orientación ata agora e a partires de agora?
 • En canto ás Necesidades Educativas Especiais, cales van ser as ferramentas (5 semanas máis tarde) para favorecer o acceso o currículo por medio de adaptacións, tempos e apoios?
 • O Ministerio de Educación falou de abrir os centros no mes de xullo, si as condicións sanitarias o permitían, que centros van abrir?.  Para que alumnos?  Estes terán servizo de transporte e comedor? Que tipo de actividades van facer ? Quen os vai acompañar?
 • Para poder titular en 4º de ESO e 2º de  BACH, van realizar algunha proba específica?
 • Cal vai ser o número de materias  coas que podería pasar de curso?
 • Que criterios van seguir  para saber quen podería promocionar?
 • Quen vai realizar o informe debidamente argumentado para decidir os que non promocionan?
 • Vanse ter en conta as novas posibles condicións económicas das familias no caso de que antes do inicio do próximo curso cheguen a retomar ou ampliarse servizos complementarios como o transporte e comedor?
 • Cales son os plans para solucionar as desigualdades, dixitais ou materiais, que esta situación saca á luz, ou mesmo provoca nas familias?
Agradecemos, na medida do posíbel, que estas cuestións tamén se reflexen nas instrucións definitivas para que non poidan levar a dúbidas nin interpretacións.


Atentamente,